Algemene voorwaarden cliënt

 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de ANVAG regelgeving.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot:
  1. de therapeut, 2. deANVAG en 3. Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
 • De ANVAG Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

Algemene voorwaarden Cursussen

Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt ofwel deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Medic Vedic.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Medic Vedic behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 12 deelnemers per cursus. Zodra een cursus vol zit, is het mogelijk je aan te melden voor een volgende cursus (indien deze gepland is). Tevens word je op de reservelijst geplaatst. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met je op.
2.5 Door de inschrijving verklaart je je akkoord met de algemene voorwaarden.

3: Afmelden door de cursusdeelnemer
3.1 Afmelden dient via telefoon of e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een cursus wordt er € 7,50 aan administratiekosten ingehouden.
3.3 Afmelding voor een cursus:
Bij afmelding tot 30 dagen voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de cursus, wordt geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4: Annulering/verplaatsing door Medic Vedic
4.1 Medic Vedic is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus te annuleren. Mocht een cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Medic Vedic is gerechtigd tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus de datum van een cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Medic Vedic is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De cursus vindt alleen plaatst mits er minimaal 5 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de cursus niet doorgaan.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Medic Vedic.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten 
6.1 Heb je een klacht over een cursus? Neem dan contact met Medic Vedic op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Medic Vedic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus.
7.2 Tijdens de cursus wordt er soms gewerkt met materialen/ voedingsmiddelen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Medic Vedic is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld voedingsmiddelen.

7.3 Trek tijdens de kookcursussen makkelijk zittende schoenen met antislip zool aan.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een cursus- materiaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Medic Vedic toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Medic Vedic behoudt zich altijd het recht om de cursus inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus, en te weigeren voor volgende cursussen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

Waarmee kunnen we jou helpen?

Klachten aan en door de spijsvertering

Klachten aan en door de spijsvertering

Wij zoeken graag voor je uit waar de bron van jouw (spijsverterings)klacht vandaan komt?

Preventieve begeleiding

Preventieve begeleiding

Wil jij graag preventief aan de slag met je gezondheid?

Aangezichtspijn en temporomandibulaire disfunctie

Aangezichtspijn en temporomandibulaire disfunctie

Waar komen jouw klachten in het aangezicht, aan het hoofd, oren en in de nek vandaan?

Geneeskundige lichaamsbehandeling

Geneeskundige lichaamsbehandeling

Ayurvedische lichaamsbehandelingen met de juiste oliën en kruiden. Ieder mens heeft behoefte aan de juiste combinatie voor zijn lichaam en geest te reinigen en te balanceren.

Kooklessen

Kooklessen

Wil je graag leren jouw spijsvertering en gezondheid te ondersteunen met de Ayurvedische principes in jouw maaltijden?

Contact

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op via telefoon of email.

Adresgegevens

Medic Vedic
Wilhelminastraat 19
5451 AR Mill
Tel.: 06-15056761
E-mail: marieke@medicvedic.nl
Website: www.medicvedic.nl

Contact

Klik hier om contact met Medic Vedic op te nemen.